Polaroid DVP-1000

  1. Open the disc tray
  2. Enter 9, 7, 3, 5
  3. Change region